Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Phare 2005-Achizitie servicii consultanta IMM

1. Informatii generale

Obiectivul principal  al schemei de finantare “Asistenta IMM pentru achizitionarea de servicii de consultanta in afaceri” este imbunatatirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor, oferite de catre prestatorii de servicii de consultanta. Acest obiectiv va fi urmarit prin reducerea costurilor suportate de catre IMM pentru achizitionarea serviciilor corespunzatoare de consultanta, care se incadreaza in cel putin una din prioritatile si categoriile de actiuni descrise mai jos.

Acest obiectiv se incadreaza in Strategia pentru dezvoltarea sectorului IMM, elaborata de catre fosta ANIMMC (in prezent Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - MIMMCTPL) si aprobata de Guvernul Romaniei in August 2004. Acest document indica prioritatile care vor urmari stimularea dezvoltarii IMM in perioada 2004 - 2008. Aceste prioritati sunt in acord cu principiile si proritatile definite in Carta Europeana a Intreprinderilor Mici si includ:
• Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea si cresterea IMM
• Cresterea competitivitatii IMM
• Imbunatatirea accesului IMM la finantare
• Imbunatatirea performantelor la export ale IMM
• Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea abilitatilor in management

Un numar de directii de actiune din cadrul strategiei sunt tintite direct prin prezenta schema de finantare:
1) Promovarea inovarii si imbunatatirea accesului IMM la noi tehnologii (masura B1 din Strategie). Scopul principal este facilitarea transferului de tehnologii si diseminarea rezultatelor cercetarii stiintifice catre IMM, inclusiv prin imbunatatirea cooperarii dintre universitati, insititute de cercetare si IMM-urile din sectorul productiv.
2) Promovarea aplicarii standardelor de calitate si sistemelor de management al calitatii (masura B2 din Strategie). Se va acorda asistenta IMM pentru adoptarea standardelor europene si internationale si introducerea sistemelor de calitate.
3) Imbunatatirea accesului IMM la piete externe (masura D2 din Strategie). Se va acorda sprijin IMM in domenii ca marketing, managementul exporturilor, elaborarea si implementarea de strategii de export. 
4) Servicii de instruire si consultanta in special pentru managerii de top si nivel mediu in domenii ca: obtinerea de finantare, resurse umane, aspecte specifice pe sectoare / domenii de productie, etc. - pentru a contribui la dezvoltarea generala a activitatii IMM. (masura E din Strategie)
5) Diseminarea de informatii si asistenta specializata privind impactul aderarii Romaniei la UE.  Activitatile se vor concentra pe respectarea de catre IMM a reglementarilor privind piata interna si acquis-ul comunitar si vor fi adaptate nevoilor specifice ale diferitelor sectoare si sub-sectoare.

2. Solicitanti eligibili

Pentru a fi eligibili pentru finantare, aplicantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie persoane juridice romane, cu sediul inregistrat in Romania
- sa fie operatori economici privati (societati comerciale sau alte forme juridice conform legislatiei in vigoare) sau organizatii neguvernamentale non-profit (asociatii, fundatii)
- sa se incadreze in categoria de IMM, conform legislatiei in vigoare in Romania; sau, in cazul ONG, sa aiba ca scop inscris in actele constitutive promovarea dezvoltarii sectorului IMM si sa aiba IMM-uri ca membri sau membri fondatori
- IMM-urile sa fie persoane juridice asa cum sunt definite in Regulamentul CE nr.70/2001, referitor la  aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind acordarea ajutorului de stat  pentru intreprinderile mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare

Conditiile de eligibilitate se regasesc in totalitate in Ghidul solicitantului.

3. Valoarea finantarii

Suma globala indicativa disponibila pentru prezenta Licitatie Deschisa este de 7,2 milioane Euro, din care 5,4 milioane Euro din fonduri Phare si 1,8 milioane Euro co-finantare nationala de la Bugetul de Stat.

Bugetul alocat Regiunii Nord-Est este 1,553 milioane Euro.

Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate in cadrul programului (valoarea totala a fondurilor publice: Phare 75% + co-finantarea de la Bugetul de Stat 25%), sunt urmatoarele:
• In cazul in care solicitantul este un IMM:
- Suma minima:  8.000  Euro
- Suma maxima: 20.000 Euro
• In cazul in care solicitantul este un ONG cu membri IMM-uri:
- Suma minima:  20.000  Euro
- Suma maxima:160.000 Euro

In plus, finantarea nerambursabila nu poate depasi 50% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. (A se vedea deasemenea sectiunea 2.1.4. de mai jos.) Diferenta trebuie sa fie acoperita din sursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse decat cele provenind din fondurile Comisiei Europene.

Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 50%, in numerar, din bugetul proiectului. Contributia in natura nu este considerata ca fiind cost eligibil.

4. Marimea proiectelor

Suma: Nu exista nici o restrictie referitoare la costul total al proiectului.  Totusi, valoarea totala a finantarii  nerambursabile solicitate trebuie sa respecte limitele valorice minime si maxime stabilite  la punctul 1.3 de mai sus.

Durata: Durata unui proiect nu poate depasi 12 luni. Avand in vedere timpul necesar efectuarii verificarilor finale si procedurilor de plata, toate activitatile operationale finantate trebuie sa fie finalizate nu mai tarziu de data de 30 septembrie 2009.

5. Sectoare sau teme 

Sectoarele la care ar trebui sa faca referire proiectele trebuie sa includa servicii de dezvoltare a afacerilor, dupa cum urmeaza:

Serviciile care urmeaza sa fie achizitionate de catre IMM trebuie sa se incadreze in prioritatile si actiunile aferente Strategiei Nationale pentru dezvoltarea sectorului IMM (vezi paragraful 1.2 de mai sus) si sa contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare regionala incluse in Planul de Dezvoltare Regionala pentru perioada 2007 – 2013 al regiunii in care a fost depusa cererea de finantare. (Planurile de Dezvoltare Regionala sunt accesibile pe site-urile ADR-urilor respective. Vezi adresele site-urilor respective in paragraful 2.2.2. de mai jos.)

Aceste servicii trebuie sa faca parte din urmatoarele sectoare:
• Consultanta generala in  management – reorientarea / restructurarea afacerii;
• Asistenta / instruire pentru management;
• Asistenta / instruire resurse umane;
• Asistenta in marketing si cercetare de piata;
• Asistenta in productie – productivitate, dezvoltare de produs, inovare, sisteme de calitate, certificare ISO;
• Asistenta pentru export;
• Servici de informatii / informare – sisteme IT, parteneriate, promovarea vanzarilor, transfer tehnologic, servicii inovative;
• Servicii specializate pe sectoare / domenii de activitate;
• Asistenta in obtinerea de finantare;
• Asistenta pentru cunoasterea si respectarea reglementarilor legale, in special a celor legate de piata interna europeana, aplicabile in Romania, in calitate de stat membru al UE.

Se acorda prioritate acelor proiecte care includ pachete de servicii de consultanta (si nu celor care prevad achizitionarea unui serviciu individual).

6. Tipul actiunilor

In cadrul prezentei licitatii deschise se pot finanta actiuni de tipul serviciilor de asistenta pentru dezvoltarea afacerilor, din cadrul sectoarelor si temelor sus-mentionate. Astfel de actiuni pot include, fara a se limita la:
- furnizare de informatii de afaceri sau cu relevanta pentru afaceri, din domeniile mentionate mai sus – oferite beneficiarilor pe suport de hartie si / sau electronic;
- colectarea si analiza informatiilor, finalizata cu elaborarea de documentatie pentru dezvoltarea afacerilor: studii, analize, strategii / planuri de marketing, de vanzari, de export, etc.
- servicii de consultanta generala finalizate cu rapoarte de diagnostic, analiza si recomandari concrete pentru dezvoltarea afacerilor IMM;
- servicii de consultanta pentru diagnoza, evaluare, audit, acreditare, implementare a unor sisteme moderne (managementul calitatii, sisteme IT pentru afaceri, etc.);
- servicii de consultanta specializate pentru domenii de activitate productiva sau servicii, destinate cresterii productivitatii, competitivitatii, introducerii inovatiilor, etc.
- instruire manageriala si instruire a personalului din IMM, pe teme relevante sectoarelor sus-mentionate.

7. Numarul cererilor de finantare depuse de un solicitant

- un solicitant nu poate depune mai mult de o cerere de finantare intr-o regiune in cadrul prezentei licitatii deschise;
- un solicitant nu poate sa beneficieze de mai mult de o finantare intr-o regiune in cadrul acestei licitatii deschise.

8. Termen limita

Cererile de finantare nerambursabila trebuie trimise in plic sigilat, prin posta recomandata, mesagerie expresa sau inmanate personal (contra unei confirmari de primire cu data si semnatura) la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala  Nord – Est Str. Locotenent Draghescu nr. 9, cod 610125, Piatra Neamt, jud. Neamt pana la data de 30 august 2007, ora locala 16:00.

9. Documente utile

Pachet Informativ
Program seminarii de instruire si helpdesk
Clarificari suplimentare - 17.08.2007
Buget modificat
Corrigendum buget