Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie directa 'Servicii de elaborare si actualizare a Planului de Actiune Regional si revizuiri externe ale foilor de parcurs in cadrul proiectului iWATERMAP'

18/10/2019

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza cumpararea directa avand ca obiect achizitia serviciilor de elaborare si actualizare a Planului de Actiune Regional si revizuiri externe ale foilor de parcurs in cadrul proiectului iWATERMAP .

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 24.10.2019, ora 15:00;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 24.10.2019, ora 15:30;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 29.10.2019;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 31.10.2019;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la incheierea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 74.500 lei, fara TVA /proiect iWATERMAP.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Mod de prezentare oferta:

A. documente de calificare solicitate: Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic; Iulian Mitrofan- Consilier Juridic; Lutz Monica Maria- Sef Birou achizitii publice, Roxana Iosub – Expert in cadrul Biroului de Gestionare RIS3;Ovidiu Savu- Expert in cadrul Biroului de Cooperare Externa; Claudiu Mitrea-Expert in cadrul Biroului de Gestionare RIS3

B. propunerea tehnica contine:
- Metodologia de lucru pentru realizarea activitatilor, care include modul de lucru, organizarea si planificarea in timp a activitatilor (inclusiv grafic Gantt);
- Managementul riscurilor;
- Personalul propus si managementul realizarii activitatilor.

Anexe:
- Mijloace probante pentru stabilirea experientei relevante in domeniu: CV-uri ale expertilor-cheie propusi (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la calificarea, experienta expertului in domeniul solicitat), diplome si documente suport relevante care atesta experienta specifica: fisa postului/ contract de munca/  recomandare sau orice alte documente similare, din care sa rezulte in clar informatiile necesare aplicarii factorului de evaluare;
- Declaratii de disponibilitate, Formular nr.15.
- O declaratie pe proprie raspundere pentru respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului plus protectia datelor persoanelor; Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie.
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
- Cu privire la clauzele specifice din Formularul de contract, ofertantii pot formula amendamente odata cu depunerea ofertei, Formular 17 (Angajament clauze contractuale).

C. propunerea financiara elaborate conform formularului nr. 8.

Caiet sarcini
Formulare
Model contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii
Anexa 1 - Template - Plan de Actiune - Interreg_EuropeToate stirile »