Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie servicii de paza 2020-2022

30/04/2020

Actualizare 05.05.2020

Solicitare de clarificari nr. 1

Intrebare:
Am vazut in caietul de sarcini ca trebuie extras din REVISAL pentru angajati, este obligatorie acea conditie sau pot fi si angajati noi ?
Raspuns:
In conformitate cu legislatia in vigoare, salariatii se inregistreaza in Revisal cu minim 1 zi inainte de data inceperii contractului individual de munca.
Din documentatia de atribuire reiese ca serviciul trebuie prestat continuu chiar de la atribuirea contractului, iar nu de la o data ulterioara. Deci, in baza documentatiei achizitiei, autoritatea nu poate astepta pana cand un ofertant isi va angaja persoane pentru a putea incepe prestarea serviciilor solicitate. Este deci obligatorie prezentarea extraselor Revisal pentru angajatii propusi sa presteze serviciile pentru care vor fi desemnati in cadrul propunerii tehnice.
Totodata precizam ca in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, la art. 59 alin. (1) se prevede ca "Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege, angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor, o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19."

Intrebare:
Aveti analiza de risc pentru toate obiectivele enuntate in anunt ?
Raspuns:
In caietul de sarcini, punctul 4 A este mentionat  “Se precizeaza faptul ca Autoritatea Contractanta detine pentru toate spatiile Analiza de risc la securitate fizica.”


30.04.2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea incheierii contractului  „SERVICII DE PAZA 2020-2022”.

Obiectul contractului:
 -      Realizarea proiectelor sistemelor de securitate si obtinerea avizelor;
-       Prestarea de servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie rapida la obiectivele precizate in caietul de sarcini;
-       Livrarea, instalarea, punerea in functiune si programarea sistemelor de securitate integrate: sistem de control acces, sistem de supraveghere video pentru obiectivele autoritatii contractante.

1. Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c)- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d)- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic; Monica Lutz-Sef Birou achizitii publice, Nicoleta Coman- Expert Birou achizitii publice, Paula Chitei-Expert Birou achizitii publice, Cristinel Stavarache Sentea- Sef Birou administrativ.
e)- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului).
f) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de proiectare, instalare, modificare si intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor si protectie personala specializata.

Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)-g) de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele de la pct. f si g carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 08.05.2020, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele/ solicitarile de clarificare: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 11.05.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz, comunicarea rezultatului procedurii): 26.05.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 28.05.2020;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la semnarea contractului de achizitie;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 192.247,00 lei, fara TVA / surse proprii si cheltuieli indirecte in cadrul diferitelor proiecte.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila. Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop, semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale, pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro. Lipsa oricarui document solicitat, depunerea unei oferte incomplete/partiale, poate determina respingerea ofertei depuse.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din Caietul de sarcini.

Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Se vor respecta regulile aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie, care fac parte din documentatia anexata.

Caiet de sarcini
Clauze contractuale
Formulare
Planuri
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitieToate stirile »