Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta pentru achizitie, instalare si punere in functiune centrala termica si echipamente specifice instalatie termica Spatiu Rubik Hub

07/08/2020

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa avand ca scop incheierea unui contract de furnizare “ Achizitie, instalare si punere in functiune centrala termica si echipamente specifice instalatie termica Spatiu Rubik Hub din Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt” .

Atentie:
Inainte de depunerea ofertelor, se recomanda vizitarea de catre ofertanti a amplasamentului, pentru a evalua toate conditiile care ar putea influenta oferta.
Intentia de vizitare a amplasamentului se comunica autoritatii contractante in timp util (pana cel mai tarziu data de 13.08.2020, ora 15.00), prin transmiterea unei solicitari scrise sau telefonic (email: cristi.stavarache@adrnordest.ro, mobil: 0743184230, persoana de contact: dl. Cristi STAVARACHE).

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 14.08.2020, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante (la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 17.08.2020, ora 10:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 28.08.2020;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 31.08.2020.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la data de 14.09.2020;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor caietului de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la analizarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor). Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 77.803,00 lei fara TVA /surse proprii.

9) Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnico-financiara: conform punctului 8. Modul de prezentare a ofertei, din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii.-Se completeaza Formularul de oferta (inclusiv anexa) si Formularul Propunere tehnica.

Oferta va contine urmatoarele documente:
- Formularul 1- FORMULAR DE OFERTA
- Anexa la Formularul 1 - PROPUNERE FINANCIARA DETALIATA
- Formularul 2 - DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
- Formularul 3 - DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract
- Formularul 4 - Formularul Propunere tehnica
- Autorizatia emisa de ISCIR pentru operatorul economic ofertant, pentru domeniul contractului, in conformitate cu PT CR4-2009

Caiet de sarcini
Formulare
Model de contract
Schema termomecanicaToate stirile »