Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de lucrari de reparatii generale si de renovare spatii din imobilele ADR Nord-Est

25/09/2020

Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei „Lucrari de reparatii generale si de renovare spatii din imobilele ADR NE din Str. Lt. Draghescu, nr. 9, Str. Mihai Eminescu, nr. 13 si Str. Lt. Draghescu, nr.13”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având ca obiect execuția de Lucrari de reparatii generale si de renovare sediu; elaborare proiect instalatie electrica; lucrari de modernizare instalatie electrica.

Atenție:
Înainte de depunerea ofertelor, se recomandă vizitarea de către ofertanți a amplasamentului, pentru a evalua toate condițiile care ar putea influența oferta.
Intenția de vizitare a amplasamentului se comunică autorității contractante în timp util (până cel mai târziu data de 01.10.2020, ora 14.00), prin transmiterea unei solicitări scrise sau telefonic (email: cristi.stavarache@adrnordest.ro, mobil: 0743184230, persoană de contact: dl Cristi STAVARACHE).

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 02.10.2020, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba română;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.

De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune și la Secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
- Data de deschidere a ofertelor: 05.10.2020, ora 09:00;
- Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 16.10.2020;
- Data estimata de semnare a contractului: maxim 20.10.2020.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 01.11.2020;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietului de sarcini și Anexele sale.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu îndeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconformă/ inacceptabilă asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 211.200,00 lei fara TVA / Surse proprii.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusă va conține următoarele documente:

  • Formularul 1 - Formular de Ofertă
  • Anexa la Formularul 1 - Propunere Financiară Detaliată
  • Lista de cantitati de lucrari pe categorii de lucrări (Formular F3), însoțit de Formularele C6, C7, C8, C9 (listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, cu mana de lucru, consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile privind transporturile), devize ofertă.
  • Graficul de lucrari fizic (Formular F6)
  • Formularul 2 - DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
  • Formularul 3 - DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract
  • Formularul 4 - Model Acord de subcontractare (dacă este cazul)
  • Formularul 5 – Model Acord de asociere (dacă este cazul)
  • Formularul 6 - Formular Propunere tehnică
  • Atestate/ autorizații emise de ANRE pentru lucrările/serviciile care fac obiectul Caietului de sarcini; documentele se vor prezenta atât pentru ofertant/ofertant asociat cât și pentru subcontractant/ți (dacă este cazul) și personalul implicat în acțivitățile care fac obiectul contractului.

Documente suport
Caiet de sarcini
Anexele 1-10  la Caietul de sarcini
Formulare lucrari reparatii-renovare
Contract lucrari reparatii-renovareToate stirile »