Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

Esti aici: ADR Nord-Est

Noutati

Achizitie servicii de organizare conferinta WIRE X 2019

05/06/2019

Actualizat clarificari 05.06.2019

1.    Solicitare de clarificari nr. 1 ( primita pe e-mail in data de 05.06.2019, ora 9:29):
Asociaţia “……..” a organizat tabără pentru elevi - in contract fiind specificate - servicii de transport, cazare şi masă in valoare de…………………. lei.
Am realizat din fonduri publice prin intermediul unor contracte de finanţare mai multe evenimente culturale ce conţin serviciile solicitate de dumneavoastră conform caietului de sarcini. Aceste contracte se apropie de valoarea solicitată pentru experienţă în domenii similare.
Având în vedere aceste informaţii vă rugăm să ne spuneţi dacă putem fi eligibili pentru depunerea documentaţiei privind licitaţia mai sus menţionată.

Raspuns nr.1 ( la solicitarea de clarificari nr.1):
Informatiile din Anuntul de publicitate publicat pe linkul: http://adrnordest.ro/news.php?id=968, se completeaza cu cele prezentate in documentatia de atribuire/achizitie formata din: Caiet de sarcini si anexe, Formulare, Model contract, Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii avand ca obiect „Servicii aferente organizarii Săptămânii Regiunilor Inovative din Europa – WIRE 2019 în perioada 26 – 28 iunie 2019 la Iași” (document care contine atat modul de desfasurare al procedurii proprii, cat si instructiunile pentru ofertanti privind depunerea ofertei, inclusiv cerintele de calificare).
Toate informatiile din documentatia de achizitie si anuntul de publicitate (din SEAP si de pe site-ul propriu) se completeaza reciproc si se interpreteaza impreuna.

In cadrul cerintelor de calificare a fost solicitata si depunerea urmatoarelor documente:
“- Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ asociati/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
- Lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii 3 ani, până la data limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, confirmate prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de acestia, din care sa rezulte prestari similare cu cele care fac obiectul achizitiei (servicii de organizare de evenimente) la nivelul a unul sau mai multe contracte, a caror valoare cumulata este: 220.000 lei,fara TVA. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, la data de 31.05.2019. Documente care se depun pentru demonstrarea indeplinirii cerintei: contractele cu beneficiarii prestarilor asa cum vor fi acestea specificate de operatorii economici ofertanti in Formularul 5 si documente de acceptare a serviciilor mentionate ca fiind prestate (procese verbale de receptie, documente constatatoare, facturi si extrase de cont).”

In cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial care doresc sa participe cu oferta in cadrul procedurii proprii organizate de autoritatea contractanta, documentele relevante in scopul demonstrarii cerintei precizate anterior sunt: Extras actualizat din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor eliberat de Judecatorie si Statutul entitatii ofertante, din care sa rezulte forma de inregistrare (ca este legal constituita) si ca entitatea ofertanta are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului (entitatea ofertanta poate sa presteze in mod licit serviciile ce fac obiectul viitorului contract, care sunt cuprinse pe CAEN 8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor, aferent operatorilor economici inregistrati la ONRC).

In ceea ce priveste experienta similara, ofertantul trebuie sa prezinte documentele solicitate, din care sa rezulte prestari similare cu cele care fac obiectul achizitiei, respectiv servicii amenajare sali de eveniment, punerea la dispozitie a echipamentelor de sonorizare/ iluminat sali de eveniment/ videoproiectie/ inregistrare si emisie video, inclusiv asistenta tehnica pentru utilizarea acestora, servicii catering , restaurant si hoteliere, inchiriere sali, mijloace de transport cu sofer, servicii de traducere, servicii artistice, servicii de promovare a evenimentului, precum si orice alte servicii prestate in scopul organizarii de evenimente. Serviciile precizate anterior pot face obiectul  unui singur contract sau mai multor contracte, in valoare cumulata de minim 220.000 lei fara TVA. Precizam ca serviciile similare luate in considerare sunt cele prestate si duse la bun sfarsit in perioada 08.06.2016- 07.06.2019.
Documentele care se depun pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime: contractele cu beneficiarii prestarilor asa cum vor fi acestea specificate de operatorii economici ofertanti in Formularul 5 si documente de acceptare a serviciilor mentionate ca fiind prestate (procese verbale de receptie, documente constatatoare, facturi si extrase de cont, altele asemenea).
Din documentele prezentate trebuie sa rezulte in clar: beneficiarul serviciilor si datele acestuia de contact; perioada de prestare a serviciilor; cantitati de servicii, dupa caz, numar efectiv de participanti, preturi unitare si/sau totale, orice alte informatii astfel incat autoritatea contractanta sa poata verifica indeplinirea cerintei minime.

Solicitare de clarificari nr.2 (primita pe e-mail in data de 05.06.2019, ora 8:45):
1.    La ce va referiti "Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini."?

Raspuns (cu privire la punctul 1 din cadrul solicitarii de clarificare nr.2):
Informatiile din anuntul de publicitate publicat pe linkul: http://adrnordest.ro/news.php?id=968, se completeaza cu cele prezentate in documentatia de atribuire/achizitie formata din: Caiet de sarcini si anexe, Formulare, Model contract, Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii avand ca obiect „Servicii aferente organizarii Săptămânii Regiunilor Inovative din Europa – WIRE 2019 în perioada 26 – 28 iunie 2019 la Iași”(document care contine atat modul de desfasurare al procedurii proprii, cat si instructiunile pentru ofertanti privind depunerea ofertei, inclusiv cerintele de calificare).
Toate informatiile din documentatia de achizitie si anuntul de publicitate ( din SEAP si de pe site-ul propriu) se completeaza reciproc si se interpreteaza impreuna.
In Caietul de sarcini este precizat: “Numarul maxim al participantilor la eveniment, care este precizat in specificatiile tehnice, poate fi depasit, dar acest fapt nu influenteaza modul de ofertare si bugetul maxim estimat. Plata serviciilor cu asigurarea welcome coffee, pauzelor de cafea, meselor de prânz si cină va fi efectuata corespunzator cu numarul de persoane participante si pentru care s-au prestat efectiv serviciile.”
In Modelul de contract este precizat (clauzele 4.2, 11.1, 12.1): “ Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile real prestate si receptionate conform art. 12…(....)Plata serviciilor se va efectua prin ordin de plata, in baza facturii fiscale emisa de prestator si acceptata de achizitor, si in baza procesului verbal de acceptanta a serviciilor aprobate de beneficiar (……)Receptia serviciilor prestate se va face la sediul achizitorului mentionat in contract si vor fi consemnate intr-un proces verbal de acceptanta a serviciilor real prestate.”
In concluzie raportul de activitate este echivalent cu procesul verbal de acceptanta a serviciilor real prestate, respectiv  documentul de confirmare a prestarii serviciilor (care insoteste factura) va contine serviciile real prestate, raportat la numarul de persoane participante, confirmat de reprezentantii achizitorului prin listele de prezenta intocmite de acestia. 

2.    Cate seturi de obiecte/litere volumetrice 3D vor fi realizate? Nu reiese clar din caietul de sarcini.

Raspuns (cu privire la punctul 2 din cadrul solicitarii de clarificare nr.2):
Vor fi realizate 3 seturi de obiecte/litere volumetrice 3D, cu respectarea caracteristicilor tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini.
Set 1: utilizat pentru amenajarea  Aulei Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iasi, montat in 26 iunie 2019, pana la ora 16:00 si demontat la ora estimata 21:00. Intregul aranjament necesar in vederea amenajarii Aulei Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” ( vezi cap. A1, pct 2 din caietul de sarcini)  este transportat la Palatul Culturii- sala Stefan Procopiu, pentru desfasurarea activitatilor din 27.06.2019, care au loc incepand cu ora 14:00.
Set 2: utilizat pentru amenajarea Salii Henri Coanda, Palatul Culturii, etaj 1 ( cap. B1, pct.2). Amenajarea este finalizata in 26.06.2019 (intregul aranjament solicitat) si este mentinuta pentru ambele zile de eveniment (27.06-28.06.2019).
Set 3: utilizat pentru amenajarea Salii Voievozilor, Palatul Culturii, etaj 1 (cap. B1, pct.3). Amenajarea este finalizata in 26.06.2019 (intregul aranjament solicitat) si este mentinuta pentru activitatile din 27.06.2019.


31.05.2019 - Achizitie servicii de organizare conferinta WIRE X 2019

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor de organizare a evenimentului „Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa – WIRE X 2019” in perioada 26 – 28 iunie 2019 la Iasi .

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini.

1. Criterii de calificare (privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si capacitatea tehnica si/sau profesionala), solicitate:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.1 ;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, Formular nr.3;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, Formular nr. 2;

- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic, Formular nr.4;

- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ asociati/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

-Lista principalelor prestari de serviciiefectuate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, confirmate prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de acestia, din care sa rezulte prestari similare cu cele care fac obiectul achizitiei (servicii de organizare de evenimente) la nivelul a unul sau mai multe contracte, a caror valoare cumulata este: 220.000 lei,fara TVA. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, la data de 31.05.2019. Documente care se depun pentru demonstrarea indeplinirii cerintei: contractele cu beneficiarii prestarilor asa cum vor fi acestea specificate de operatorii economici ofertanti in Formularul 5 si documente de acceptare a serviciilor mentionate ca fiind prestate (procese verbale de receptie, documente constatatoare, facturi si extrase de cont).

Documentele de calificare se depun obligatoriu-odata cu propunerea tehnico-financiara, pana la data limita de depunere a ofertelor, respectiv: 07.06.2019, ora 23:59.

2. Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa detalieze si sa demonstreze modul de indeplinire a tuturor specificatiilor tehnice. Orice oferta care nu indeplineste in mod corespunzator cerintele specificatiilor tehnice, va fi declarata „ necastigatoare”.

Propunerea tehnica va consta intr-o descriere detaliata a serviciilor care fac obiectul achizitiei publice, inclusiv toate documentele suport, dupa caz.

In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta Formularul nr. 17 - Angajament privind clauzele contractuale, precum si Formularul 6- Declaratie sensul ca se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html . Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu,se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe siteul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Nota: Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei in raport cu specificatiile tehnice poate conduce la declararea ofertei ca fiind necastigatoare. Nerespectarea cerintelor minime prezentate in cadrul specificatiilor specificatiilor tehnice, precum si neprezentarea in oferta tehnica a acestora, ori neprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

3. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiara se va exprima in lei, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA si va consta in Formularul Financiar, care reprezinta actul prin care ofertantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta.

Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei conduce la respingerea acesteia.

In cadrul propunerii financiare operatorul economic va preciza pretul total ofertat pentru toate categoriile de servicii. Preturile unitare ofertate raman ferme, nu se ajusteaza pe toata durata contractului, incluzand toate costurile asociate.

4. Data si ora limita stabilite pentru depunere a ofertelor: 07.06.2019, ora 23:59;

5. Limba ofertei: romana;

6. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

7. Calendarul estimativ al procedurii:

- data de deschidere a ofertelor: 10.06.2019, ora 10:00;

- perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 10.06.2019- 14.06.2019;

- data estimata de semnare a contractului: maxim 18.06.2019;

8. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

10. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 229.595 lei, fara TVA / proiect WIRE X.

11. Nu se accepta oferte alternative.

12. Prevederile de la punctele 1-12 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Caiet de sarcini WIRE X 2019
Anexa 1 - Plan sali
Anexa 2 - Formular declaratie PSI
Anexa 3 - WIREX - Simulare litere volumetrice 3d
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie WIREXToate stirile »